Şifremi hatırlat!
Diğer Dillere Çevir
Son Firmalar
İhaleler
Fuarlar
Gold Üyeler
Son 5 Online Firma
İstatistikler
Bugünkü Tekil : 2,314
Bugünkü Çoğul : 2,315
Kayıtlı Firma : 29,672
Kayıtlı İhale : 66,992
Toplam Tekil : 20,366,887
Toplam Çoğul : 21,582,607
İhale Detayı

Canlı Attenue ve Liyofilize Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak Mmr Aşısı Satın Alınacaktır.

İdarenin Adı T.C. Sağlık Bakanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
İşin AdıCanlı Attenue ve Liyofilize Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak Mmr Aşısı Satın Alınacaktır.
İhale Kayit Yılı /Kayıt No2008 / 155017
İlan yayın tarihi07.10.2008
İhale tarihi17.11.2008
İli ANKARA
TürüMal alımı
UsulüAçık ihale usulü

Diğer Detaylar  

Tüm İhalelerin Detayları ve daha bir çok yararlı bölümden yararlanmak için üye olup, login Olmalısınız!.
Üyeliğiniz yoksa Hemen Şimdi Üye olmanız : Sizin için bugünün en kârlı işi olabilir!


Gizle
  Canlı Attenue ve Liyofilize Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak Mmr Aşısı Satın Alınacaktır.
 
İdarenin Adı : T.C. Sağlık Bakanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı    
İşin Adı : Canlı Attenue ve Liyofilize Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak Mmr Aşısı    
İhale Kayıt No : 2008/155017    
Türü - Usulü : Mal alımı - Açık ihale usulü    
 
 
 
 
  1. İdarenin
  a ) Adresi : Mithatpaşa Cad. No:3 Sıhhiye / ANKARA
  b ) Telefon - Faks Numarası : 312 5851923 - 312 4335503
  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : imidihale@saglik.gov.tr.
  2. İhale Konusu malın
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

bağışıklama Hizmetinde Kullanılmak Üzere 2.000.000 Doz canlı Attenue ve Liyofilize Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak Mmr Aşısı

  b ) Teslim Yeri(leri) : Ankara Büyükşehir Belediyesi Soğuk Hava Depoları Ya Da Bakanlığımız Ana Depo ve Tamirhane Müdürlüğü Soğuk Hava Depolarına Teslim Edilecektir.
  c ) Teslim Tarihi : 01/05/2009-30/06/2009 Tarihleri İçinde 2.000.000 Doz
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Mithatpaşa Cad. No:3, B Blok, Kat:1, İhale Salonu
b ) Tarihi - Saati : 17.11.2008 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 
4.3.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
   a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler
  b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler
   c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi
verilmesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları
  1. Söz konusu ürün FDA (Food and Drug Administration. ABD)´den onaylı veya Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)´nün 2008 yılı pre-qualification listesinde yer almalıdır.
  2. Ürün üretildiği ülke dışında kullanılıyorsa, ürünün kullanıldığı ülkelerin listesi ile bu ürünlere ait kullanım izni (ithal müsadesi) veya ruhsat numaralarını içeren belge,
  3. İstekliler, üretici firma ya da bu ürünün kullanıldığı diğer bir ülke tarafından ürünün her hangi bir nedenle kullanımının durdurulması veya bu konuda bir haberin kendilerine ulaşması halinde,ülkemizde  de aynı seri numaralı  üründen ithal etmişler ise, 24saat içinde Bakanlığımıza bilgi vereceklerini (ürün adı, seri no, kullanımın durdurulma nedeni vb.konularda) gösterir yazılı taahhütname,
  4. Ürünlere ait orjinal kısa ürün bilgisi (KÜB) ve Türkçe çevrisi
  5. İç ve dış ambalaj örnekleri, birim ambalajın tanımı (kap-kapak özellikleri ambalaj materyalinin cinsi, kalitatif özellikleri, enjektör gibi kullanıma yardımcı malzemeler)
  6. İstekliler ürünü, kaç seri halinde teslim edeceklerini teklif aşamasında bildirecekleri belge,
  7. İstekliler ürünün üretildiği her aşamada TSE (Transmissible Spongioform  Encephalopaty) hastalığı yönünden riskin minimize edildiğini taahhüt edecekleri belge  
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale tüm isteklilere açıktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7. İhale dokümanı Mithatpaşa Cad. No:3, B Blok, Kat:1 Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğünden (B Blok, Kat:1, 114 Nolu Oda) adresinde görülebilir ve 50 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 17.11.2008 tarihi, saat 10:30 'a kadar Mithatpaşa Cad. No:3, B Blok, Kat:1, İhale Salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.