Şifremi hatırlat!
Diğer Dillere Çevir
Son Firmalar
İhaleler
Fuarlar
Gold Üyeler
Son 5 Online Firma
İstatistikler
Bugünkü Tekil : 18
Bugünkü Çoğul : 18
Kayıtlı Firma : 29,672
Kayıtlı İhale : 66,992
Toplam Tekil : 20,374,031
Toplam Çoğul : 21,589,773
İhale Detayı

Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır

İdarenin Adı Yurtkur Van Bölge Müdürlüğü
İşin AdıÖzel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır
İhale Kayit Yılı /Kayıt No2008 / 142027
İlan yayın tarihi04.09.2008
İhale tarihi21.10.2008
İli VAN
TürüHizmet alımı
UsulüAçık ihale usulü

Diğer Detaylar  

Tüm İhalelerin Detayları ve daha bir çok yararlı bölümden yararlanmak için üye olup, login Olmalısınız!.
Üyeliğiniz yoksa Hemen Şimdi Üye olmanız : Sizin için bugünün en kârlı işi olabilir!


Gizle
  Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır
 
İdarenin Adı : Yurtkur Van Bölge Müdürlüğü    
İşin Adı : Bölge Müdürlüğümüz ve Bağlı Van Melikşah, Özalp, Bitlis, Tatvan, Ahlat, Muş ve Hakkari Yurt Müdürlüklerinin Özel Güvenlik Hizmeti Alımı.    
İhale Kayıt No : 2008/142027    
Türü - Usulü : Hizmet alımı - Açık ihale usulü    
 
 
 
 
  1. İdarenin
  a ) Adresi : Cumhuriyet Mah. Zübeyde Hanım Caddesi No:131 VAN
  b ) Telefon - Faks Numarası : 432 2152256 - 432 2152263
  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : krediyurtkur@ttmail.com
  2. İhale konusu hizmetin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Niteliği : Özel Güvenlik
türü: Hizmet Alımı
miktarı:
1- Yurtkur Van Bölge Müdürlüğü :   4
2- Van Melikşah Yurt Müdürlüğü : 45
3- Özalp Yurt Müdürlüğü:             10
4- Bitlis Yurt Müdürlüğü:                 9
5- Tatvan Yurt Müdürlüğü:              6
6- Ahlat Yurt Müdürlüğü :               1
7- Muş Yurt Müdürlüğü:               13
8- Hakkari Yurt Müdürlüğü:         11
toplam 99 Özel Güvenlik Personeli.
  b ) Yapılacağı Yer : Diğer Hususlar Bölümünde Belirtilmiştir.
    c ) İşin Süresi : 01.01.2009-31.12.2009 Tarihleri Arası (12 Aydır)
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Yurtkur Van Bölge Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Zübeyde Hanım Caddesi No:131 Van
b ) Tarihi - Saati : 21.10.2008 - 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:
İhaleye iştirak edecek istekliler 5188 Sayılı Özel Güvenlik Yasasına uygun olarak alınmış Özel Güvenlik Şirketi faaliyet izin belgesini teklifleri ekinde sunacaklardır.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
  4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,
İsteklinin;
   a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
   b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
   c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
İsteklilerin, Özel güvenlik personelinin ihtiyacı olan 33 adet el dedektörü,33 adet  ışıldak ile 99 adet özel güvenlik personelinin her birinin kullanımına verilmek üzere cop ve cop kılıfı,kelepçe ve kılıfı, düdük, el feneri ayrıca 396 adetgömlek,396 adet pantolon,198 adet kravat,99 adet mont,99 adet kaban, 99 çift ayakkabı,99 çift bot,99 adet kemer,99adet palaska,99 adet kazak, 198 adet kepi işe başladığında temin edeceğine dair taahhütnameyi teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur.
4.3.3. Kalite ve standartda ilişkin belgeler
İsteklilerin, İhale konusu iş le ilgli olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış İSO 9001: 2000  Sertifikasının aslını veya noter tastikli suretlerini teklifi ile birlikte sunmaları zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde gerçekleştirilen özel güvenlik hizmet alımı işleri kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır
7. İhale dokümanı Yurtkur Van Bölge Müdürlüğücumhuriyet Mah. Zübeyde Hanım Caddesi No:131 Van adresinde görülebilir ve 200 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 21.10.2008 tarihi, saat 09:30 'a kadar Yurtkur Van Bölge Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Zübeyde Hanım Caddesi No:131 Van adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar:
1- Yurtkur Van Bölge Müdürlüğü:  Cumhuriyet Mah.Zübeyde Hanım Cad.No:131/VAN
2- Melikşah Yurt Müdürlüğü: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampusü/VAN
3- Bitlis Yurt Müdürlüğü : Beş Minare Mah.Şehit Kaan Şen Sok.No:50/BİTLİS
4- Tatvan Yurt Müdürlüğü: Suphan Dinlenme Tesisleri Karşısı Tatvan/BİTLİS
5-Ahlat Yurt Müdürlüğü : Sahil Cad.No:53 Ahlat/BİTLİS
6- Muş Yurt Müdürlüğü: Alparslan Üniversitesi MYO Kampusü Karaköprü/MUŞ
7- Hakkari Yurt Müdürlüğü: Merzan Mah.Geçitli Yolu Üzeri /HAKKARİ
8- Özalp Yurt Müdürlüğü: Cumhuriyet Mah.Atatürk Cad.No:22 Özalp/VAN